نمایش سایدبار
گل اسلیمی وکتور

گل اسلیمی وکتور

4090 7 سال قبل
گل و مرغ-۰۰۹

گل و مرغ-۰۰۹

6694 9 سال قبل
گل و مرغ-۰۱۰

گل و مرغ-۰۱۰

12674 9 سال قبل
گل و مرغ-۰۰۸

گل و مرغ-۰۰۸

7192 9 سال قبل
تصویر یافت نشد

محراب-۰۰۱

4085 9 سال قبل
تصویر یافت نشد

محراب-۰۰۳

2585 9 سال قبل
محراب-۰۰۲

محراب-۰۰۲

3481 9 سال قبل
قاب اسلیمی-۰۱۰

قاب اسلیمی-۰۱۰

5735 9 سال قبل
قاب اسلیمی-۰۰۹

قاب اسلیمی-۰۰۹

10282 9 سال قبل
قاب گل و مرغ

قاب گل و مرغ

4890 9 سال قبل
پس زمینه آبرنگ

پس زمینه آبرنگ

1529 9 سال قبل
کادر تذهیب

کادر تذهیب

9946 9 سال قبل
حاشیه تذهیب

حاشیه تذهیب

11720 9 سال قبل
حاشیه اسلیمی

حاشیه اسلیمی

6001 9 سال قبل
گل و مرغ-۰۰۴

گل و مرغ-۰۰۴

2170 9 سال قبل
گل و مرغ-۰۰۶

گل و مرغ-۰۰۶

5676 9 سال قبل
گل و مرغ-۰۰۷

گل و مرغ-۰۰۷

4033 9 سال قبل
تصویر یافت نشد

گل و مرغ-۰۰۲

3512 9 سال قبل
گل و مرغ-۰۰۳

گل و مرغ-۰۰۳

2714 9 سال قبل
گل و مرغ-۰۰۱

گل و مرغ-۰۰۱

6096 9 سال قبل

در روند طراحی بیشترین انرژی و زمان صرف دوربری تصاویر می شود، به این فکر افتادم که تصاویری را که دوربری می کنم در اختیار شما دوستان عزیز هم قرار دهم. به همین دلیل این سایت را با نام دوربُری ایجاد کردم.

فهمیدم! محمدهادی دهقان